Til forsiden Pinova

Norwegian Smart Care Cluster

Pinova er blitt med i Norwegian Smart Care Cluster. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer

Mot en ny virkelighet for helsetjenesten

Det er dokumentert at vi må endre hvordan vi leverer helsetjenester for å ha en bærekraftig modell fremover. Vi ser et taktskifte i helsesektoren. Demografiske endringer, eldrebølge, manglende kvalifisert arbeidskraft, nye krav fra brukerne og kostnadsstruktur tvinger frem endring i hvordan vi planlegger og leverer helse- og omsorgstjenester. Hvordan kan digitalisering og ny teknologi bidra til å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet? Ikke minst, hvordan legger vi til rette for et sømløst helsevesen med et bærekraftig tjenestetilbud?
I Stortingsmelding nr. 18 – «Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester» løftes offentlig-privat samarbeid fram som nøkkelen til suksess. Denne stortingsmeldingen understøtter klyngens formål: å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne, samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse- og omsorgstjenester.
For å nå målsetningen om bærekraftige helsetjenester beskrevet i stortingsmeldingen og klyngens formål er det nødvendig å adressere en rekke utfordringer.
Barrierer som er løftet frem i Stortingsmelding nr.18 er:

• Liten kultur for samarbeid
• Uklar rolledeling
• Lite profesjonelle offentlige anskaffelser
• Antall kliniske studier går ned
• Liten tilgang på testfasiliteter
• Utfordrende tilgang til kapital
• Krevende å få innpass internasjonalt
• Vanskelig tilgang til helse og registerdata
Summen av alle disse barrierene resulterer i et vanskelig hjemmemarked for norsk helseindustri. Dette er utfordringene NSCC jobber sammen med medlemmer for å løse. NSCC jobber for dette overordnende målet gjennom å motivere og legge til rette for samhandling og innovasjon på tvers av sektorer, slik at ulike aktører i helseindustrien finner hverandre og drar i samme retning. Pinova har som visjon å samarbeide med andre for å kunne bety noe i stort og i den sammenhengen var det helt naturlig å bli medlem av NSCC.

Les mer om klyngen her: www.smartcarecluster.no

Aktuelt