Til forsiden Pinova

Kjøpsbetingelser

Bruks- og avtalevilkår for Pinova – Trygg hjemme varslingssystem

Gjeldende fra: 01.01.2024

1. Virkeområde og avtaleparter

Disse generelle bruks- og avtalevilkårene, heretter omtalt som Vilkårene eller Avtalen gjelder ved levering av Pinova – Trygg hjemme varslingssystem fra Pinova AS, omtalt som Varslingstjenesten. Kunden omtales i disse Vilkårene som «Kunden», «deg» eller «du», mens Pinova AS omtales som «Pinova», «vi» eller «oss». Ved motstrid mellom disse Vilkårene og andre særskilte avtalevilkår gjelder sistnevnte foran disse Vilkårene. Avtalepartene er Pinova og den som undertegner kontrakten, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller bruker av Varslingstjenesten.

2. Varslingstjenesten – Pinova Trygg hjemme

2.1 Teknologi

Varslingstjenesten er en velferdsteknologitjeneste. Varslingstjenesten er et selvlærende system som ved bruk av sensorteknologi og kunstig intelligens lærer seg det normale bruksmønsteret i boligen der sensorene er plassert. Ved avvik fra den daglige rytmen vil pårørende, eller andre som er registrert som mottakere av varsel bli oppringt av Pinovas ringerobot og få tilsendt en sms.

Teknologien defineres som passiv velferdsteknologi og fanger opp og varsler ved hendelser (unormale bruksmønstre) hos beboer. Varslingstjenesten krever ingen aktiv handling hos beboer.

2.2 Utstyr og varslingssystem

Utstyret i løsningen består av en Pinova-boks (IoT-hub) og sensorer som er sammenkoblet og styrt via Pinova-løsningen. Utstyret installeres i boligen.

Utstyret installeres ved at det plasseres små sensorer rundt i boligen der Varslingstjenesten skal inngå. Det kan være ett eller flere rom, eksempelvis bad, kjøkken, stue, soverom, trapperom og utgangsdør. Antall sensorer vil framgå av ordrebekreftelsen og er knyttet til hvilken løsning Kunden har valgt.

Den digitale ringeroboten varsler automatisk ved unormale hendelser i boligen ved telefonoppringning og sms til inntil seks valgte mottakere/telefonnummer. Mottaker av varsel vurderer selv hva som gjøres når varsel mottas. Varslingstjenesten fungerer som teknologisk støtte til pårørende eller andre som er mottakere av varsel fra Pionvas ringerobot og understøtter beboers behov for tilsyn. Oversikt over telefonnummer som brukes til varsling finnes på https://pinova.no/alarmtelefon

Pinova-løsningen sender automatisk varsel til mottakere ved strømbrudd, manglende internettilgang og når batteriene i sensorer må skiftes. Varslingstjenesten vil kunne påvirkes av ytre faktorer som for eksempel tilgang til internett og Pinova kan derfor ikke garantere for 100% oppetid. Fra tid til annen vil det også være behov for oppdateringer av programvare eller infrastruktur og varslingssystem.

2.3 Installasjon

Det er en forutsetning for bruk av Pinovas løsning at Pinova-boksen har tilgang til strøm og internett via nettverkskabel. Kunden er ansvarlig for at boligen har tilgang til internett.

Kunden kan installere løsningen selv. Ønsker Kunden å bestille installasjon av Pinova eller en tredjeparts installatør som vi samarbeider med, må Kunden ta direkte kontakt med Pinova. Avtalte installasjonskostnader vil fremgå i egen ordrebekreftelse.  

2.4 Dokumentasjon

Hvis ikke annet er avtalt, skal Kunden få overlevert, eller gis elektronisk tilgang til standard produktbeskrivelse, brukerveiledning og annen dokumentasjon som Pinova vanligvis lar følge med ved installasjon og bruk av Varslingstjenesten. Dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig for Kunden senest samtidig med installasjon av utstyret og være datert og av siste tilgjengelige ajourførte versjon.

2.5  Underleverandører

Pinova har rett til å benytte underleverandører for gjennomføring av sine forpliktelser overfor Kunden. Ved bruk av underleverandører har Pinova ansvaret som om Pinova selv har utført ytelsen.

3. Samtykke

Varslingstjenesten kan defineres som inngripende teknologi ved at tjenesten bruker utstyr med teknologi som sender informasjon til tredjepersoner (varslingsmottakere) om brukerens oppholdssted i boligen ved avvikende bruksmønster (unormale hendelser) uten at brukeren selv aktivt initierer det. Kunden kan via Min side aktivt søke opp om sensorer registrerer bevegelse i boligen.

For de tilfeller hvor Varslingstjenesten gjelder Kundens egen bolig, samtykker Kunden til innsamling og bruk av de opplysninger som Varslingstjenesten innebærer. Dersom Kundens bolig omfatter flere personer (som f.eks. ektefelle/samboer) bekrefter Kunden ved avtaleinngåelsen at samtykke er innhentet fra alle andre i husstanden.

Dersom Varslingstjenesten ikke installeres i Kundens bolig, men i en annen brukers bolig (f.eks. foreldre), bekrefter Kunden ved avtaleinngåelsen at bruker(e) er samtykkekompetente og at samtykke til installering av Varslingstjenesten er innhentet.

4. Kundesupport /service

Pinova tilbyr kostnadsfri telefonsupport i forbindelse med installasjon og bruk av varslingssystemet.

Service inkluderer nødvendige programvareoppdateringer.

Dersom det avdekkes feil ved Varslingstjenesten eller utstyrskomponenter må Kunden varsle Pinova omgående. Avtalen dekker service som er nødvendig for å rette eventuelle feil i varslingssystemet og bytte av defekte utstyrskomponenter levert av Pinova.
Kostnader ved retting av feil som skyldes oppussing eller andre fysiske endringer som berører eller forstyrrer utplasserte sensorer dekkes av Kunden. Det samme gjelder feil som skyldes ytre påvirkninger utenfor Pinovas kontroll, slik som

  • Hærverk, lynnedslag, brann, fukt eller oversvømmelse;
  • Feil som skyldes endringer foretatt av Kunden uten at endringer er avtalt med Pinova;
  • Pålegg fra offentlige myndigheter eller strømleverandør;
  • Feil eller endringer i strømnett, bredbånd eller mobilnett;
  • Skade som følge av slitasje, brukerfeil, unormal bruk eller aldring;
  • Kosmetiske skader som f.eks. riper, fargeendringer, belegg eller andre skader.

4.1 Batterier

Systemet sender automatisk varsel til Kunden når systemet avdekker at batterier bør skiftes. Kunden er ansvarlig for å bytte batterier når det er sendt ut varsel om behov for nye batterier.

5. Bruk av Varslingstjenesten

5.1 Min side

Kunden har ansvar for å administrere hvem som skal bli varslet ved unormale hendelser via Min side. Informasjonen som er lagt inn av Kunden vil bli benyttet av Pinova når varsling skal skje. Det er Kundens ansvar å påse at informasjonen som er registrert på Min side er oppdatert og korrekt. Varsel kan gis via telefonoppringning og sms i henhold til Kundens innstillinger på Min side. Kunden kan selv tildele administratorrettigheter til pårørende eller andre som trenger å kunne logge seg inn via Min side på vegne av kunde eller bruker. Innlogging kan gjøres via Vipps eller ved å legge inn telefonnummer og motta kode via sms.

Kunden eller andre med administratortilgang kan legge til tilleggsvarslinger på sms ved behov. Eksempler på slike tilleggsvarslinger er varsel på dør om natten og ved bevegelse i stue om natten. Administrator velger selv tidsintervaller for slike varsel.

6. Avtaleinngåelse

Avtale inngås ved at Kunden undertegner ordrebekreftelse eller godkjenner Avtalen elektronisk ved bestilling. Kjøp av tjenester utover det som er angitt i ordrebekreftelsen, kan inngås ved å inngi en tilleggsbestilling.

Dersom ordrebekreftelsen avviker fra Kundes bestilling, plikter Kunden å varsle Pinova om avviket. Dersom Pinova ikke mottar gyldig varsel om avvik innen 5 dager anses bindende avtale å være inngått i samsvar med ordrebekreftelsen og disse Vilkårene.

7. Tjenestebeskrivelser

Pinovas produktbeskrivelser og annen tilgjengelig informasjon om Pinovas tjenestetilbud kan endres uten særskilt varsel frem til bindende avtale er inngått.

Informasjon om Pinovas tjenester, beskrivelser, annonser eller annen produktinformasjon fra Pinova er å betrakte som orienterende, og er kun forpliktende for Pinova i det omfang det uttrykkelig henvises til informasjonen i tilbud og/eller ordrebekreftelse.

Spesifikke krav fra Kunde er kun bindende i den utstrekning de er skriftlig bekreftet av Pinova.

8. Levering av utstyr og abonnement

Utstyret som må installeres før Varslingstjenesten kan tas i bruk sendes fra Pinova så snart utstyret er klargjort og løsningen etablert, normalt tre til fem arbeidsdager.

Dersom Kunden har bestilt installasjon vil Pinova kontakte Kunden for å avtale tidspunkt for installasjon.

Ved elektronisk bestilling (netthandel) vil abonnementsperioden løpe 10 dager etter at Pinova har sendt utstyret om ikke annet er avtalt.

9. Pris og fakturering

Samtlige angitte priser for Pinovas tjenester, herunder priser i tilbud og ordrebekreftelser er oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift og andre skatter og avgifter om ikke annet er spesifisert. Alle oppgitte priser gjelder med forbehold om prisendringer. Endring av priser skal varsels på en hensiktsmessig måte og senest en måned før endringen trer i kraft.

Abonnementspris, etableringsavgift, samt eventuelt tilleggsutstyr er spesifisert i Pinovas ordrebekreftelse. Dersom Kunden har bestilt installasjon fremkommer dette i egen ordrebekreftelse.

Fakturering av abonnementsavgift for en måned, etableringsavgift og eventuelt tilleggsutstyr skjer ved avtaleinngåelse. Deretter faktureres abonnementet fortløpende forskuddsvis for en måned av gangen om ikke annet er avtalt. Ved elektronisk bestilling (netthandel) inngår frakt i etableringsavgiften.

Har Kunden valgt at Pinova eller vår underleverandør skal installere utstyret vil installasjonskostnader faktureres med forfall 10 dager etter at leveransen er utført.

10. Betaling

Hvis ikke annet er avtalt betaler Kunden etableringsavgift ved avtaleinngåelse og abonnement forskuddsvis en måned av gangen for Varslingstjenesten.

Abonnementsprisen som er oppgitt i våre betingelser forutsetter Pinovas til enhver tid gjeldende betalingsløsninger for betaling av faktura. Ved fakturering på papir tilkommer fakturagebyr etter gjeldende satser.

10.1 Forsinkelsesrente

Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid har Pinova rett til å kreve rente på det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til forsinkelsesrenteloven.

11. Pinovas plikter

Pinova har ansvaret for at Varslingstjenesten virker som avtalt og fungerer på de måter som er beskrevet i tilbudet.

Pinova skal utføre sine forpliktelser med medarbeidere som er egnet, kvalifiserte og kompetente for formålet.

Pinova plikter å behandle alle opplysninger om Kunden og brukere av Varslingstjenesten konfidensielt og i samsvar med gjeldende personvernregelverk.

Pinovas teknologiske løsning skal tilfredsstille lovpålagte krav om innebygget personvern og forsvarlig bruk av kunstig intelligens. 

12. Kundens plikter

Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Pinova skal få utført sine plikter etter denne Avtalen. Kunden plikter å gjøre avtalen kjent for andre som er gitt tilgang til Varslingstjenesten av Kunden, herunder bruker av Varslingstjenesten dersom bruker ikke er Kunden. Avtalen omfatter også dennes bruk.

Kunden plikter å varsle Pinova om eventuelle feil eller mangler som Kunden oppdager etter installasjon av varslingssystemet. Kunden kan kontrollere varslingssystemets funksjonalitet ved å logge på Min Side og teste at bevegelse registreres av de ulike sensorene.

Kunden er ansvarlig for betaling av de ytelser Pinova leverer i henhold til disse Vilkårene.

Kunden plikter å varsle Pinova uten ugrunnet opphold om opplysninger presentert på Pinovas hjemmesider eller andre steder som Kunden vet eller burde vite er uriktige. Kunden kan ikke bygge rett på uriktige opplysninger.

Kunden er ansvarlig for all bruk av Min side, inkludert uautorisert bruk, med mindre Kunden kan påvise at uautorisert tilgang til Min side skyldes uaktsomhet fra Pinova sin side.

Kunden plikter å holde utstyret i god stand og bruke det på en ansvarsfull måte. Kunden er ansvarlig for kostnader ved reparasjon av utstyr dersom det har blitt skadet på grunn av feilaktig bruk av Kunden.

13. Endringer, avbestilling og angrerett

Dersom Kunden ønsker å endre avtalt abonnement, kan tilleggstjenester bestilles. Bestillingen vil bekreftes gjennom en ordrebekreftelse og blir et tilleggsabonnement.

Ved kjøp av Tjenester ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale har Kunden i samsvar med angrerettslovens bestemmelser rett til å gå fra avtalen innen 14 kalenderdager fra dagen etter at avtalen er inngått, uten å oppgi grunn til det. Bruk av angreretten forutsetter skriftlig varsel til Pinova AS. Skjema for angrerett er tilgjengelig på vår nettside, men det er ikke et krav at dette skjemaet benyttes.

14. Avtalens varighet, oppsigelse og retur av utstyr

Med mindre annet er særlig avtalt, vil abonnementet løpe så lenge Varslingstjenesten er i bruk. Abonnementet kan sies opp skriftlig av begge parter med en måned varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i måneden etter oppsigelsen er mottatt av Pinova. Dersom Kunden har betalt for lengre tid enn til utløpet av oppsigelsesfristen, tilbakebetales likevel ingen abonnementsavgift.  

Ved avtalens opphør må Kunden returnere det leverte utstyret til: Pinova as, Kongens gate 51, 8514 Narvik om ikke annet er avtalt. Hvis utstyret ikke er i driftsmessig stand ved mottak vil Kunden bli belastet for eventuelle reparasjonskostnader, eventuelt tap av utstyr. Pinova er ikke ansvarlig for merker eller skader som måtte oppstå som følge av demontering av utstyr.

Dersom Pinova ikke mottar utstyret ved opphør av Avtalen innen 30 dager vil det påløpet et gebyr. Gebyret er på NOK 3.000.

15. Eierskap

All programvare og utstyr som inngår i Varslingstjenesten eies av Pinova. Kundens abonnementspris gir Kunden en ikke-eksklusiv, tidsbegrenset rett til å bruke varslingstjenesten som forutsatt i beskrivelsen av varslingstjenesten så lenge abonnementsperioden løper. Se punkt 16 om disposisjonsrett.

16. Disposisjonsrett

Kunden får en begrenset disposisjonsrett til Pinovas programvare og utstyr som inngår i Varslingstjenesten. Disposisjonsretten omfatter de rettigheter som er nødvendig for at Kunden skal kunne bruke Varslingstjenesten som avtalt.

Kunden binder seg til ikke å fremstille eksemplarer av, mangfoldiggjøre, selge, leie ut, låne ut, gi bort eller på annen måte avhende eller spre programvaren og utstyret eller noen del av den på annen måte enn det som uttrykkelig er tillatt i henhold til avtalen eller ufravikelig lovgivning eller iht. separat avtale med Pinova.

Kunden binder seg til ikke selv eller gjennom annen å undersøke, dekompilere eller på annen måte forsøke å få kjennskap til kildekoden til eller omdanne noen del av programvaren til menneskelig lesbar form, annet enn det som er tillatt iht. ufravikelig lovgivning. 

17. Eiendomsrett til data

Kunden har eiendomsrett til alle bevegelsesdata som registreres og lagres lokalt i Pinova boksen hvor løsningen er installert. Kunden har også eiendomsrett til forhåndsdefinerte telefonnummer som benyttes for varsling.

Pinova har tilgang til data som nevnt ovenfor utelukkende i den utstrekning som er nødvendig for at Pinova skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen. Pinovas tilgang til systemet skal benyttes ved behov for oppdatering av programvaren i Pinova boksen og for å slette alle brukerdata slik at løsningen kan benyttes av en ny bruker. 

Pinova får en begrenset disposisjonsrett til Kundens data i den utstrekning det er nødvendig for å levere Varslingstjenesten. Pinova har en evigvarende rett til å beholde anonyme eller aggregerte kundedata for utvikling av tjenesten, inkludert å benytte kundedata til maskinlæring.

Pinova har ikke under noen omstendighet rett til å utøve tilbakeholdsrett i Kundens data.

Pinova har eierskap til kundeopplysninger som behandles av Pinova i forbindelse med administrasjon av kundeforholdet og informasjons- og markedsføringsformål.

18. Reklamasjon, retting, prisavslag

Dersom Kunden oppdager at varslingssystemet ikke fungerer skal Kunden varles Pinova om dette uten ugrunnet opphold, slik at Pinova kan undersøke årsaken til feilen. Pinova vil gjennomføre feilsøk og rette eventuelle feil uten at dette har ekstra kostnad for Kunden.

19. Mislighold

Det foreligger mislighold fra Pinovas side hvis Varslingstjenesten ikke er i samsvar med de funksjoner, krav og frister som er avtalt.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Kundens forhold, ytre omstendigheter utenfor Pinovas kontroll eller force majeure.

Det foreligger også mislighold dersom Pinova eller Kunden ikke oppfyller sine øvrige plikter etter disse Vilkårene.

Den parten som vil gjøre en misligholdsbeføyelse gjeldende skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

19.1 Betalingsmislighold

Manglende betaling regnes som mislighold av Kundens plikter. Ved manglende betaling vil Pinova varsle Kunden om utestående betaling.

Betaling for første faktura må være registrert hos Pinova før utstyret i henhold til ordrebekreftelsen sendes til Kunden.

Hvis forfalt faktura med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 kalenderdager fra forfall, vil Pinova sende skriftlig varsel til Kunden om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er mottatt.

Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt faktura med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

20. Krenkelse av andres immaterielle rettigheter (rettsmangel)

Dersom Pinova ved oppfyllelse av denne Avtalen krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører andre, er Pinova forpliktet til å skaffe den rettigheten som mangler, eller å skaffe Kunden minst likeverdig tjeneste på annet vis.

Dersom tredjepart gjør gjeldende mot Kunden at Varslingstjenesten medfører rettsmangel, skal Kunden informere Pinova skriftlig snarest mulig. Pinova skal for egen regning håndtere kravet og holde Kunden skadesløs. Kunden skal i rimelig utstrekning bistå Pinova med dette.

21. Avhjelp

Det er et mål for Pinova at Varslingstjenesten skal fungere som avtalt. Retting av feil kan skje ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering.

Kunden vil ikke bli belastet abonnementsavgift for det tidsrommet Varslingstjenesten ikke fungerer som avtalt. Dersom feilretting ikke lar seg gjennomføre kan Kunden heve avtalen.

22. Erstatningsansvar

Pinova er ansvarlig for direkte tap som følge av mislighold av avtalen. Dette gjelder likevel ikke hvis Pinova kan godtgjøre at misligholdet skyldes forhold utenfor Pinovas kontroll eller forhold som Pinova ikke med rimelighet kunne forventes å ta i betraktning ved avtaletidspunktet, eller kunne unngå å forebygge konsekvensen av. Hvis Kunden ikke er en forbruker, er Pinova kun ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Pinovas side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen.

Pinovas samlede erstatningsansvar under avtalen er begrenset til innbetalt ett månedsabonnement, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Pinovas side.

Pinova er ikke ansvarlig for feil som skyldes feil bruk av Varslingstjenesten eller at Kunden har knyttet systemet til andre komponenter i strid med instrukser fra Pinova, eller at Kunden ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Pinova er ikke ansvarlig for skader som påføres brukers bolig ved installasjon eller feilretting med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra Pinovas side. 

Varslingstjenesten gir ingen garanti mot personskade eller tap av liv som følge av manglende varsling av avvikende atferdsmønster, men Pinova vil så langt det er mulig varsle brukere og mottakere av varsler i forkant av planlagt nedetid og ved eventuelle systemfeil som fører til redusert funksjonalitet.

Pinova er ikke ansvarlig for personskade eller tap av liv som følge av systemsvikt, manglende varsling eller manglende respons fra mottakere av varsel.

23. Heving

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, kan den andre part ved skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve Avtalen og kreve erstatning.

24. Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne Avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

25. Behandling av personopplysninger

Varslingstjenesten er basert på sensorteknologi og kunstig intelligens som ved å registrere det normale bruksmønsteret i boligen, lærer seg hva som er vanlig og hva som er unormalt. Ved avvik fra det normale sendes varsel til de forhåndsdefinerte mottakerne av varsel. Dataene som samles inn via sensorene er personopplysninger, som lagres lokalt i Pinova boksen. Disse opplysningene slettes når systemet flyttes til en annen bolig eller returneres til Pinova. Pinovas behandling av personopplysninger om kunder, om bruker av Varslingstjenesten samt kontaktpersoner som er registret via Min side skal skje i samsvar med gjeldende personvernregelverk. Pinova behandler personopplysninger som beskrevet i Pinovas personvernerklæring. https://pinova.no/personvern

25.1 Databehandleravtale

Dersom Kunden er en virksomhet som er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av Varslingstjenesten, skal det inngås egen databehandleravtale.

Ved forbrukerkjøp der Varslingstjenesten skal benyttes for private formål er Kunden ikke pålagt å inngå databehandleravtale.

26. Overdragelse av rettigheter og plikter

Pinovas forpliktelser etter avtalen kan også utføres av Pinovas samarbeidspartnere. Ved skriftlig varsel til Kunden kan Pinovas rettigheter og plikter overføres til en annen juridisk enhet.

Retten til vederlag etter denne Avtalen kan fritt overdras, men fritar ikke partene for øvrige forpliktelser etter disse salgsbetingelsene.

27. Delvis ugyldighet

Dersom en eller flere av bestemmelsene i disse Vilkårene kjennes ugyldige eller ulovlige og derfor ikke kan gis rettsvirkning, skal ikke de øvrige bestemmelsers gyldighet, lovlighet eller rettskraft påvirkes eller forringes av dette.

28. Foreldelse av krav

Dersom Kunden ikke retter krav mot Pinova innen 1 år etter datoen for inngåelse av bindende Avtale mellom Pinova og Kunden, kan Kunden ikke reise krav av noen art i anledning av avtalen overfor Pinova.

29. Fravikelse

Disse Vilkårene kan ikke fravikes uten uttrykkelig skriftlig avtale partene imellom som spesifiserer eventuelle avvik.

30. Lovvalg og tvisteløsning

Eventuelle tvister skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten bringes inn for domstolene og avgjøres etter norsk rett. Rett verneting er Midtre Hålogaland tingrett.

31. Kontaktinformasjon

Pinova AS, Org. nr: 928715248 MVA
Kongensgate 51
8514 Narvik

Telefon: 944 53 944
e-post: [email protected]

Ingen app, alarmknapp eller kamera

Bare smarte sensorer fra Pinova

1. Enkel installering

2. Sensorer fanger opp unormale hendelser

3. Automatisk varsling til pårørende

[gravityform id="2" title="true"]